mayo.no

Avtalevilkår for Mayo.no

Denne Avtalen inngås mellom deg («Kjøper») og Opataris AS med org.nr. 921 686 080 («Tilbyder»).

Avtalen er regulert av kjøpsloven hvis du som Kjøper representerer et foretak, og av forbrukerkjøpsloven, angrerettloven og ehandelsloven hvis Kjøper er en privatperson.

Det samlede avtalegrunnlaget utgjøres av informasjon som er gitt på nettstedet mayo.no og i bestillingsskjemaet, sammen med denne Avtalen og eventuell annen skriftlig informasjon som er gitt av Tilbyder før Kjøper sender inn/bekrefter bestillingen.

Hvis det skulle være motstrid mellom opplysningene som er gitt, er det opplysningene i denne Avtalen som gjelder.

Avtalen er godkjent og bindende for begge parter i det Kjøper har sendt inn bestillingen og den er blitt lagret i Tilbyders database, i det et skriftlig tilbud aksepteres av Kjøperen, eller i det en ordrebekreftelse er blitt godkjent av Kjøper på annen måte.

Ved bruk av bestillingsskjemaet godkjenner du i tillegg at vi bruker og lagrer informasjonen du sender inn, i tråd med personvernavtalen.

1. Tjenesten

Tilbyder yter en Tjeneste for drift av Kjøpers nettside på abonnementsbasis.

For å kunne levere Tjenesten må Tilbyder ha nødvendig tilgang til og rett å administrere innstillingene som påvirker nettstedet, som f.eks. domeneopplysningene hos registraren, eller e-post-innstillingene hos eksterne leverandører som Microsoft eller Google. Det er en forutsetning for å kunne tilby Tjenesten at nettstedet skal lagres på Tilbyders systemer.

Tjenestene som tilbys omfatter:

Rettelse av feil i tjenestene er inkludert og brukerstøtte i den forbindelse gis via e-post eller telefon.
Oppsett av e-post og rettelse av feil i tredjepart-programvare som f.eks. WordPress-plugins er ikke inkludert. Arbeid for dette faktureres etter gjeldende priser, se aktuell prisliste på https://mayo.no/prisliste.

2. Bestilling, priser og fakturering

Kjøper som bestiller på vegne av et foretak bekrefter å ha den nødvendige fullmakten. Tilbyder holdes ikke ansvarlig hvis fullmakt mangler.

Priser på nettstedet er eks. mva. I bestillingsskjemaet er prisene eks. mva. for foretak og inkl. mva. for privatpersoner. Komplett prisliste finnes til enhver tid på https://mayo.no/prisliste.

Bestillingen er bindende og betalingsplikt foreligger ved innsendelse av bestillingsskjemaet eller aksept av tilbud. Unntak er nevnt i punkt 3, «Angrerett og oppsigelse».

Bindingstiden er tre (3) måneder. Fakturaer sendes forskuddsvis fra bestillingstidspunktet, for 6 måneder om gangen. Kjøper kan gjøre endringer i bestillingen ved å sende e-post til Tilbyder inntil en uke før ny faktureringsperiode starter.

Alle priser på mayo.no kan endres med minst 30 dagers skriftlig varsel. Avtalt pris kan reguleres ved inngangen til en ny faktureringsperiode. Prisreguleringer kan unntaksvis skje til en annen tid på året hvis endringer i Tilbyders rammebetingelser gir høyere kostnader for Tjenesten.

Viktig kommunikasjon om kundeforholdet foregår via e-postadressen Kjøper oppgir ved bestilling.

Forsinket eller manglende betaling av faktura gir Tilbyder rett til å kreve forsinkelsesrente og holde Kjøper ansvarlig for innkrevingsgebyr etter inkassoloven.

Ved manglende betaling vil Kundens nettside og administrasjonspanel bli sperret for trafikk når betalingsoppfordring sendes ut.

3. Angrerett og oppsigelse

Kjøper kan angre kjøpet ved å sende e-post til Tilbyder fram til det tidspunktet Tilbyder begynner å levere tjenesten.

Etter dette tidspunktet er bestillingen endelig og bindende og angreretten bortfaller jf. angrerettlovens bestemmelse i §22 bokstav n) om levering av digitalt innhold. Kjøper har etter angrerettens bortfall fullt betalingsansvar for bindingsperioden på tre (3) måneder. Perioden løper fra bestillingsdato, uavhengig av kalendermåneder. Hvis Kjøper sier opp avtalen etter bindingstidens utløp, men før utgangen av faktureringsperioden, skal Tilbyder kreditere restsummen og refundere betalt beløp.

Tilbyder skal kreditere innbetalt beløp innen to (2) virkedager og annullere Avtalen hvis Kjøper avbestiller innen fristen, eller hvis de bestilte tjenestene av årsaker som ikke er Kjøpers ansvar ikke kan leveres som avtalt.

Ved feil og mangler som er Tilbyders ansvar, skal Kjøper gi Tilbyder rimelig mulighet til å gjøre utbedringer.

Oppsigelsestiden er 30 dager etter de første tre (3) månedene. Avtalen kan sies opp skriftlig av begge parter før ny periodefaktura sendes ut.

4. Ansvar

Kjøper står selv ansvarlig for innholdet på nettstedet sitt, og holder Tilbyder ansvarsfri for alle krav o.l. som eventuelt fremsettes fra tredjepart. Tilbyder står ikke ansvarlig for å rette opp problemer som oppstår som følge av endringer Kjøper eller tredjepart har gjort på nettsiden, webhotellet eller e-postoppsettet, men kan som oftest løse problemer mot timebetaling.

Innhold og programvare som strider mot norsk lov eller mot Tilbyders tredjepartsleverandør sitt regelverk vil ikke kunne publiseres. Hvis ikke Kjøper kan eller vil iverksette tiltak for å overholde lov- og regelverk, sies Avtalen opp og tre månedspriser faktureres for å dekke Tilbyders utgifter.

Kjøper holder Tilbyder ansvarsfri ved feil, mangler, tekniske problemer, hacking, forsvunnet e-post o.l. Det samme gjelder ved problemer med nettsiden som er utenfor Tilbyders kontroll, f.eks. pga. programvareoppdateringer (eller mangel på sådanne) fra tredjepart. Har webhotellet eller e-posttjeneren Tilbyder selv drifter en nedetid i over 3 timer, skal Kjøper gis en pro rata-rabatt på neste faktura med utgangspunkt i den ordinære månedsprisen. Kjøper er inneforstått med at Tilbyder ikke holdes ansvarlig verken direkte eller indirekte for skader, tap og krav som kan følge av bruk av Tjenesten, herunder (men ikke begrenset til) tap av inntekter, kunder, omdømme og data.

Tilbyder står ikke ansvarlig for forhold som kan tilskrives force majeure, for eksempel strømbrudd, streik, naturkatastrofer, brann, vannskader, o.l.

Tilbyder fraskriver seg alt ansvar for eventuelle konsekvenser feil informasjon gitt på mayo.no eller via telefon- eller e-post kan tenkes å gi for Kjøper eller tredjepart.

Tilbyder holdes ikke ansvarlig for nettsidens kommersielle effekt, synlighet i søkeresultater, eller manglende sådanne, tap av kunder, inntekter o.l. i forbindelse med disse og lignende forhold.

Tilbyders erstatningsansvar dersom Tjenesten ikke kan leveres i henhold til Avtalen er uansett skyldforhold begrenset til verdien av fakturaene Kjøper allerede har betalt, avgrenset oppad til 6 fakturaer/måneder.

Kjøper er ansvarlig for å holde Tilbyder oppdatert om endring av e-postadresse, faktureringsinformasjon, osv.

5. Rettigheter

Tilbyder eier varemerke, innhold og kode knyttet til sitt eget nettsted mayo.no.

Kjøper eier sitt eget domenenavn og alt innhold, og har rett til å få dette med seg vederlagsfritt etter at siste faktura iht. Avtalen er betalt.

Kopiering, videresalg, eller andre inngrep i Tilbyders eventuelle rettigheter knyttet til Kjøpers nettsted er forbudt, uansett om Kjøper er kunde hos Tilbyder, eller har sagt opp kundeforholdet.

Kjøper må ha bruksrett til alle bilder, tekster og annet materiale som legges ut på nettstedet. Tilbyder kan bli tvunget til å fjerne innhold som er i konflikt med opphavsretten. Rimelig frist for utbedring vil bli gitt. Ved rettskraftig dom eller varsel om sanksjoner mot Tilbyder eller tredjepartleverandør kan Kjøpers nettside bli tatt ned i påvente av utbedringer.

Avtalen sies opp uten oppsigelsestid hvis pålegg ikke etterfølges innen 14 dager. Tre månedspriser faktureres for å dekke Tilbyders kostnader.

Ved ekstraordinære krav til fillagring og båndbredde (ved f.eks. lagring av store filer, streaming, eller svært høye besøkstall) står Tilbyder fritt til å fakturere et fast tillegg, etter nærmere avtale med Kjøper, for å dekke ekstrakostnader ut over det aktuelle månedsabonnementet.

6. Overføring

Kjøper kan ved et eventuelt salg av Tilbyders virksomhet bli overført til ny eier, som overtar Tilbyders forpliktelser og rettigheter etter denne Avtalen. Kjøper skal varsles i rimelig tid.

Ny Tilbyder skal videreføre avtalevilkårene som gjelder på overtakelsestidspunktet i minst 12 måneder og har rett til å gjøre prisjusteringer i henhold til denne Avtalen.

7. Personvern og databehandler-erklæring

Kjøper godkjenner ved å bestille Tjenesten at all informasjon avgitt ved bestilling og videre kommunikasjon i andre kanaler lagres hos Tilbyder i henhold til personopplysningsloven for å brukes til å levere og fakturere Tjenesten, samt til å kommunisere med Kjøper om Tjenesten og Tilbyders virksomhet.

Ingen opplysninger deles med tredjepart, unntatt hvis Tilbyders virksomhet selges, jf. punkt 6 «Overføring», eller hvis det foreligger gyldig kjennelse om utlevering av datamateriale til norske myndigheter iht. straffeprosessloven.

Atle Hansson er personvernombud for Tilbyder og kan kontaktes på hei@mayo.no. Personopplysninger lagres forsvarlig i IT-løsninger som har et tilstrekkelig sikkerhetsnivå iht. EUs personvernforordning §32 (GDPR). Tilbyder har iverksatt interne tiltak for å forbygge eksponering og misbruk av konfidensielle opplysninger.

Tilbyder bruker cookies og analyseverktøy for å drive og utvikle Tjenesten og sitt eget nettsted. Cookies brukes også for å vise besøkende på nettstedet annonser for Tilbyders tjenester og til å måle effekten av annonsekampanjer. Personinformasjon brukes ikke.

Kjøper må følge personvernlovverket for sin egen virksomhet. Dette betyr at det er Kjøpers eget ansvar å oppbevare opplysninger fra f.eks. kontaktskjema på lovlig vis. Kjøper må informere om personvern og cookies på nettsiden sin i henhold til norsk lov og GDPR-regelverket. Kjøper er fullt ut ansvarlig for egne brudd på denne klausulen, men i tilfelle trussel om sanksjoner mot Tilbyder eller tredjepartsleverandør vil nettsiden kunne bli tatt ned i påvente av utbedringer. Tilbyder kan si opp avtalen med umiddelbar virkning hvis ikke pålegg fra myndighetene etterfølges.

8. Tvister

Tvister om denne Avtalen, og tvister som angår de omtalte og derav følgende rettsforhold, skal forsøkes løst i minnelighet før behandling ved de ordinære domstoler, med Tilbyders til enhver tids gjeldende forretningsadresse som gjeldende for valg av verneting. Hvis en tvist ikke kan løses i minnelighet, forbeholder Tilbyder seg retten til å si opp Avtalen med umiddelbar virkning.

Avtalen gjelder fra 1.12.2019.

Endringslogg

Ingen endringer.

Tilbake